Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 17.02.2017.

Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

Poštovani obveznici dostave podataka, ovim putem Vas obavještavamo da baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu trenutno nije otvorena za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu zbog izrade novih obrazaca aplikacije i nadogradnje sustava.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.01.2017.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Đelekovec

Nositelj zahvata, MB Geothermal d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Eksploatacije geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Općina Đelekovec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 23.12.2016.

Informacija – Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, za operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac, na temelju Odluke istog ministarstva, Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 20. prosinca 2016. do 04. siječnja 2017. godine na web stranicama Ministarstva

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.12.2016.

Informacija o zahtjevu za OPUO – Izmjena tehnološkog procesa MBO otpada i ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata, Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjene tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade otpada i izmjenu dijelova ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Općina Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.12.2016.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – Sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. Radnička cesta 80, Đurđevac, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje razdjelnog sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac i UPOV-a Ferdinandovac.

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2016.

Obavijest o javnoj raspravi – Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine s Nacrtom prijedloga ŽRS

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 12, 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14) u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš razvojne strategije objavljuje obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Strateškoj studiji utjecaja Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

SPUO / 14.12.2016.

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije na javnu raspravu

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78/15), članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08),