Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 19.06.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Željka Milunović, 43000 Bjelovar, Andrije Hebranga 54 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac, nastaloj spajanjem cijelih k.č.br. 343, 342/2, 342/1, 341/2, 340/3, 340/5, 339/2, […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.04.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – na građevnoj čestici 10485/347 k.o. Virje (Virje, Trg Stjepana Radića 5)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2020 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.03.2020.

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – odlagalište komunalnog otpada “Piškornica”, sustav aktivnog otplinjavanja i kogeneracijsko postrojenje

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 2″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.02.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, predio Ogredek i Trepče

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 23.01.2020.

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB : 12260386725, Borisa Papandopula 16: zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Javni pozivi - prostorno uređenje / 21.01.2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 4628/1, 2384/6, 2384/5 i 2385 sve k.o. Novigrad Podravski

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.