Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 12.10.2018.

Obavijest o novom terminu javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 21. siječnja 2019. godine i završiti 19. veljače 2019. godine.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 24.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Imbriovec sa izgradnjom dviju crpnih stanica (Imbriovec 1 i Imbriovec 2), 2. skupine na više katastarskih čestica k.o. Imbriovec

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – retencijski bazen i crpna stanica “Čarda“ i za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija postojećeg tlačnog cjevovoda i izgradnja novog tlačno-gravitacijskog cjevovoda na k.č.br. 3813/1 k.o. Peteranec i više katastarskih čestica u k.o. Koprivnica

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – izgradnja magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 23.08.2018.

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – nadstrešnica za ekološki tov pilića, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.08.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U PREDJELU STARA GORA, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.