Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.05.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Karansko brdo, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2018 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.04.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – IZGRADNJA DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA “ĐURĐEVAC” U SVRHU OPTIMALIZACIJE TLAKOVA U SUSTAVU – izgradnja zamjenskih cjevovoda dijela vodoopskrbne mreže grada Đurđevca i izgradnja spojnog cjevovoda vodosprema Čepelovac – vodosprema Budrovac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.04.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – odvodnja otpadnih voda naselja Drnje, Botovo i Torčec, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 13.04.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 13.04.2018.

Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prenamjene površine iz livade u oranicu u Općini Gola

Odbacuje se zahtjev za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu podnositelja zahtjeva Gorana Androtića u svrhu prenamjene površine iz livade u oranicu ARKOD parcele ID 3586510 na k.č.br. 3721, k.o. Peteranec, zaprimljen 28. veljače 2018. godine jer ne postoje zakonske pretpostavke za provođenje postupk