Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – SABIRNA CESTA OD ULICE ĐURE BASARIČEKA DO ULICE TINA UJEVIĆA (PC-4) S PRATEĆOM INFRASTRUTUROM – vodovod, mješovita odvovdnja i javna rasvjeta, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 09.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u Đurđevcu – Ulica donji brvci, Ulica Augusta Šenoe i Ulica Petra Zrinskog i izgradnja dijela nove kanalizacije u Đurđevcu – Ulica Petra Zrinskog, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2018. godine, od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 27.02.2018.

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po IPZ d.d. Zagreb na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Javni pozivi - prostorno uređenje / 14.02.2018.

Javni poziva za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” i “Drnje 7-Mlin”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” i “Drnje 7-Mlin”, 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 764/32, 2327/101 i 1659 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 14.02.2018.

Javnog poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 161/1, 638 i 226/3 sve k.o. Botovo, Botovo, Ulica prvomajska.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 14.02.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1”, 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 2169/4, 2159, 1341/2, 2327/92, 1341/1, 2327/168, 2327/14, 895/2, 895/1, 2327/15, 848 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica, Ulica S. Pašice i Ločka Ulica, i katastarskim česticama.br. 648 i 161/1 k.o. Botovo, Botovo, Ulica kralja Zvonimira.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 13.02.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije Grada Đurđevca, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350