Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze u Hlebinama – dionica 6, na katastarskim česticama br. 1034/4, 1034/2, 940/5, 940/4, 940/16, 940/17, 1034/1, 1032/13 k.o. Hlebine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KLASA: UP/I-361-03/19-01/000014 URBROJ: 2137/1-05/01-19-0005 Koprivnica, 26.07.2019. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Hlebine, HR-48316 Đelekovec, Trg Ivana Generalića 1, Hlebine I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene – dogradnja farme muznih krava kapaciteta 55 UG i rekonstrukcija dijela građevine poljoprivredne namjene u pomoćno spremište poljoprivrednih proizvoda, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 05.07.2019.

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004 URBROJ: 2137/1-05/105-19-0013 Đurđevac, 26.06.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA, d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB 27759560625, […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 24.06.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovno korištenje postojećih građevina – jedna stambena i dvije stambeno- gospodarske namjene, sagrađene na katastarskim česticama k.č.br. 246/1 i 246/2 , k.o. Carevdar i dio 247 ( privatni putevi u javnoj upotrebi – više privatnih vlasnika ), k.o. Carevdar , u naselju CAREVDAR

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. 07. 2019 u 09:00 sati na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode , Ispostava Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba br. 2.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.06.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – gradnja podzemnog prespojnog voda KB 10(20) kV i nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Petra Zrinskog (2202) na mjestu postojeće s raspletom KBNN mreže

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.06.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – NN mreža -podzemni niskonaponski kabel KBNN iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV zona Vojarna(1213) – NN-izvodi Pošta, Elektra i Hotel

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 31.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine -mreža niskog napona MRNN iz TS 10/0,4 kV Gornje Vine (1408) – NN izlaz Gornje Vine – produžetak Hruškovec

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prosstorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 28.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 28.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine stambene namjene, skupina neodređena (lugarnica) na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 579/1, 579/6, 576/3, 579/5, 576/2 i 576/1 sve k.o. Sokolovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostoro uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.