Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 08.05.2019.

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013 URBROJ: 2137/1-05/107-19-0013 Đurđevac, 07.05.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice zauporabu građevine javne i društvene namjene (vjerska ustanova), 2. skupine – crkva svetog Ladislava

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zazahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 12.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina), 2. skupine i zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, (soba 5).

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – VODOVODNA MREŽA ZA NASELJE LUKOVEC SA IZGRADNJOM TLAČNE STANICE

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44 – I kat).

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1. skupine – denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.04.2019. godine, u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 22.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmetaHrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.