Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 26.08.2020.

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko – križevačke županije, raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju, Upravni odjel za financije, proračun i javnu […]