Javni pozivi i natječaji

Veljača 02

POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Ured predsjednika uprave iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, zastupane po opunomoćeniku Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja distribucijske mreže geotermalnog programa Kutnjak – faza I POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja: GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK – FAZA I

Siječanj 14

NATJEČAJI za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuju NATJEČAJE za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU.
SLUŽBA UREDA ŽUPANA : stručni suradnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT stručni savjetnik/ica za znanost, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu

Listopad 26

IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE za radna mjesta u Službi ureda župana

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje u POSEBNOM DIJELU pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi: “3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine” 108/96, 79/07, prema čl. 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka 79/07, njegovim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka 108/96 osim odredbi u glavi 8. i 9.)”.

Srpanj 17

Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju: 1. Stručni suradnik/ca za ruralni razvoj – jedan izvršitelj/ica UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj, ekonomskog, agronomskog usmjerenja ili poljoprivrednog usmjerenja, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Ožujak 13

Odluka o poništenju dijela Natječaja za prijam u službu – Pododsjek za zaštitu okoliša

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, 12. ožujka 2009. donosi O D L U K U
o poništenju dijela Natječaja za prijam službenika/ice u službu u Koprivničko-križevačku županiju Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije

Veljača 19

Natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša

Natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša za slijedeća radna mjesta:1.Stručni suradnik/ca za registar onečišćivanja okoliša i informacijski sustav zaštite okoliša – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,2. Vježbenik/ica za poslove I. vrste zvanja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme