Javni pozivi i natječaji

Ožujak 09

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“. Korisnici kredita po ovom Projektu mogu biti pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge. Pravo na korištenje poduzetničkog kredita i subvenciju kamate ima poduzetnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu proizvodnu djelatnost i namjerava ulagati na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište pravne osobe.

Ožujak 09

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“. Korisnici kredita po ovom Projektu mogu biti pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to:obrti,mala i srednja trgovačka društva,zadruge. Pravo na korištenje poduzetničkog kredita i subvenciju kamate ima poduzetnik koji ima registriranu proizvodnu djelatnost i namjerava ulagati na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište pravne osobe.

Veljača 02

POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu, Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja komunalne infrastrukture gospodarsko-turističke zone Kutnjak, P O Z I V A Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK

Veljača 02

POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Ured predsjednika uprave iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, zastupane po opunomoćeniku Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja distribucijske mreže geotermalnog programa Kutnjak – faza I POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja: GRADNJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE GEOTERMALNOG PROGRAMA KUTNJAK – FAZA I

Siječanj 14

NATJEČAJI za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuju NATJEČAJE za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU.
SLUŽBA UREDA ŽUPANA : stručni suradnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT stručni savjetnik/ica za znanost, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu

Listopad 26

IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE za radna mjesta u Službi ureda župana

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje u POSEBNOM DIJELU pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi: “3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine” 108/96, 79/07, prema čl. 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka 79/07, njegovim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka 108/96 osim odredbi u glavi 8. i 9.)”.

Srpanj 17

Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju: 1. Stručni suradnik/ca za ruralni razvoj – jedan izvršitelj/ica UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj, ekonomskog, agronomskog usmjerenja ili poljoprivrednog usmjerenja, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Ožujak 13

Odluka o poništenju dijela Natječaja za prijam u službu – Pododsjek za zaštitu okoliša

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, 12. ožujka 2009. donosi O D L U K U
o poništenju dijela Natječaja za prijam službenika/ice u službu u Koprivničko-križevačku županiju Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije