Javni pozivi i natječaji

Rujan 16

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU […]

Rujan 11

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene – postrojenje tvornice za proizvodnju agregata za potrebe proizvodnje betona i betonskih proizvoda,Drnje (Drnje) i Botovo (Botovo)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2019 od 08:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Rujan 09

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., za lokaciju odlagališta otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu:Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Rujan 09

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – DRAVA KOM d.o.o., na lokaciji skladišta Molve, Općina Molve

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva DRAVA KOM d.o.o.

Rujan 06

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2019. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Pozivaju se zainteresirane organizacije civilnoga društva s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s Aktivnosti A 100193 sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran..

Rujan 06

Javni poziv za kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da, u skladu s kapitalnim projektom T 100050 – Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, točka IV. Programa 1082: Međunarodna suradnja, KLASA: 400-06/18-01/27, URBROJ: 2137/1-01/05-18-4, od 10. prosinca 2018. godine, dostave svoje zahtjeve.

Rujan 05

Izmjena zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Kalinovac u vidu izgradnje utisnog slanovoda i tipsko opremanje bušotinskog radnog prostora bušotine Kal-20 – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-srpanj-kolovoz/5508 Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]