Javni pozivi i natječaji

Srpanj 16

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene – dogradnja farme muznih krava kapaciteta 55 UG i rekonstrukcija dijela građevine poljoprivredne namjene u pomoćno spremište poljoprivrednih proizvoda, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Srpanj 05

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004 URBROJ: 2137/1-05/105-19-0013 Đurđevac, 26.06.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA, d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB 27759560625, […]

Lipanj 24

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovno korištenje postojećih građevina – jedna stambena i dvije stambeno- gospodarske namjene, sagrađene na katastarskim česticama k.č.br. 246/1 i 246/2 , k.o. Carevdar i dio 247 ( privatni putevi u javnoj upotrebi – više privatnih vlasnika ), k.o. Carevdar , u naselju CAREVDAR

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. 07. 2019 u 09:00 sati na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode , Ispostava Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba br. 2.

Lipanj 21

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC41, DIONICA KOPRIVNIČKA RIJEKA – VOJAKOVAČKI KLOŠTAR na lokaciji Grad Križevci i dio Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode