Javni pozivi i natječaji

Ožujak 13

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata rušenja stabala šumoposjednika Širec u k.o. Ferdinandovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Slavica Širec, Laz 15, 48356 Ferdinandovac, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi […]

Ožujak 12

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 23. siječnja 2019. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Ožujak 07

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zazahvat u prostoru izgradnja infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 1. skupine – sustav odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Ožujak 07

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna rješenja za građenje zagrađenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. skupine – izgradnja dječjeg vrtića s jaslicama i pomoćnim prostorijamana novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1552/1

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Ožujak 06

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine viši […]

Ožujak 06

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u Službu ureda župana

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnica Službe ureda župana, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u Službu ureda župana viši stručni suradnik/ica za komunikacije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja obima […]