Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 20.11.2017.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine društva Piškornica donesena jednoglasna odluka o opozivu Uprave i daljnjem djelovanju

Na izvanrednoj sjednici Skupštine društva Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom, koja je održana u ponedjeljak 20. studenoga u prostorijama Županijske uprave, donesena je odluka o opozivu Uprave društva, odnosno direktora Mladena Jozinovića te je ujedno dan nalog Nadzornom odboru za regulaciju njegovog radno-pravnog statusa.

Javni pozivi i natječaji / 06.11.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja kontrolno-mjerne postaje (PKMP Bilogora) na lokaciji Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM, Zagreb

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 31.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta „Piškornica“, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva..

Novosti / 30.10.2017.

Druga radionica projekta Attractive Danube

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održao je drugu radionicu u sklopu projekta Attractive Danube, kojoj je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 16.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

pravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb, Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje P O Z I V..

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o. možete pročitati u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 10.10.2017.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 05.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 04.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hintov“, na k.č.br. 1071/23, k.o. Gola u Općini Gola

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.