Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Dozvole za gospodarenje otpadom / 16.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

pravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb, Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje P O Z I V..

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o. možete pročitati u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 10.10.2017.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 05.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 04.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hintov“, na k.č.br. 1071/23, k.o. Gola u Općini Gola

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Novosti / 04.10.2017.

Zamjenik Sobota prisustvovao otvorenju radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec

U utorak, 3. listopada zamjenik župana Darko Sobota prisustvovao službenom otvorenju radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec. Naime, u srpnju ove godine Državna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija, načelnici općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec te izvođači radova, potpisali su ugovore za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području navedenih općina.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „Trema-Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno, k.o. Trema, nositelja zahvata OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 18.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG CENTRA „PESKI“ u Đurđevcu, k.č.br. 4688/154, k.o. Đurđevac II, nositelja zahvata Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička 80, Đurđevac podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog centra „Peski“.

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2017.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana te mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) pozivamo javno-pravna tijela na dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana).