Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 01.12.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Reka na području Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Jasna Sabolić, Vinka Vošickog 19, 48000 Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za […]

Javni pozivi i natječaji / 13.11.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole gospodarenja otpadom DRAVA KOM d.o.o., Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izdavanja izmjena […]

Javni pozivi i natječaji / 04.11.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat modernizacije poljoprivrednog gospodarstva i sadnje trajnih nasada vinove loze i lješnjaka u Općini Sokolovac

Planirani zahvati izgradnje nadstrešnice i spremišta za alat na k.č.br. 939/2, k.o. Prkos te sadnje trajnog nasada lješnjaka i vinove loze na više k.č.br. u k.o. Prkos i Rasinja sa gradnjom ograde oko cijelog nasada, na području Općine Rasinja, nositelja zahvata OPG KOSTANJEVEC GORAN, Ludbreška 23, Koprivnica, prihvatljivi su za ekološku mrežu.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.11.2020.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Postrojenje za proizvodnju slanog trajnog peciva, praškastih i ekstrudiranih proizvoda na dijelu k.č. 3578/2, k.o. Koprivnica, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-rujan-listopad/5979 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javni pozivi i natječaji / 21.10.2020.

Obavijest o terminu javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš IV. izmjene i dopune prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/17), članka 5., članka 12., stavka 3, članka 16. i članka 17. Uredbe o informiranju javnosti  i zainteresirane javnosti  u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) i članka 96. stavka 2. […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.10.2020.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Na temelju članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)  te Odluke  Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-03/-1-2-20-30 od 24. rujna 2020. godine) […]