Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 24.05.2017.

Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

oštovani obveznici dostave podataka, baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (http://roo.azo.hr/login.aspx) otvorena je za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu. Također podsjećamo da je sukladno naputku Agencije rok za prijavu podataka produžen do 31. svibnja 2017. godine.

Javni pozivi i natječaji / 22.05.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje ribnjaka sa pratećim građevinama za uzgoj riba na više k.č.br. u k.o. Sokolovac, tvrtke KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti prirode, a povodom zahtjeva nositelja zahvata KTC d.d. u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi Rješenje

Javni pozivi i natječaji / 16.05.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata rušenja stabala topole (Populus sp.) na području Općine Molve, na k.č.br. 10150, k.o. Molve, nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije povodom zahtjeva nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi Rješenje..

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.05.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – projekt Drava life – integralno upravljanje rijekom Dravom na području pet županija, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) Drava life projekta koji uključuje niz zahvata uređenja korita, rukavaca i zaoblja rijeke Drave koji se planiraju izvesti na području pet županija, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 12.05.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 objavljuje poziv..

Novosti / 05.05.2017.

Županija inicirala sastanak o utvrđivanju statusa Park šume Borik u Đurđevcu

Nakon prijedloga Koprivničko – križevačke županije i pokretanja procedure glede utvrđivanja statusa Park šume Borik u Đurđevcu i mogućnosti pokretanja zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode, danas je održan radni sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grada Đurđevca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Javni pozivi i natječaji / 25.04.2017.

RJEŠENJE – zahvat zaštite desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, k.o. Hlebine, rkm 215+000 nositelja zahvata – Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 83/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

Dozvole za gospodarenje otpadom / 19.04.2017.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – EKO LOPARIĆ d.o.o. Đelekovec, revizija dozvole za kompostanu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku revizije dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48316 Đelekovec, OIB:73020034506 objavljuje

Javni pozivi i natječaji / 18.04.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu rušenja stabala topole (Populus sp.) na k.č.br. 10150 u k.o. Molve

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.