Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 02.03.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš “Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2027. godine”

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 19.02.2021.

Izgradnja sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – Informacija o početku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbi članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije“ broj 18/19 i 13/20) i članka 31. stavka 7.  Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u […]

Javni pozivi i natječaji / 05.02.2021.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje pristaništa za čamce na jezeru Šoderica, Općina Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Lučka  uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek u postupku […]

Javni pozivi i natječaji / 29.01.2021.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat rušenja sastojine kanadske topole uz jezero Ješkovo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Živković, Stjepana Radića 49, 48331 Gola, u postupku ocjene prihvatljivosti za […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 26.01.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operater Vego centar d.o.o., Lapovci

Poveznica za pristup stručnoj podlozi na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 22.01.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica: https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/01/Informacija-_-uskla%C4%91enost-uvjeta-okoli%C5%A1ne-dozv-iz-rje%C5%A1-o-objedinj-uvjet-sa-NRT-_farma-SAMITA.pdf Poveznica za pristup Nacrtu Rješenja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak: https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/okolis/okolisna-dozvola/zahtjevi-za-ishodjenje-okolisne-dozvole-za-postojeca-postrojenja/1466

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.01.2021.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac – uređenje podsliva vodotoka Sit na području Grada Đurđevca

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.01.2021.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]