Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 26.04.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 26.04.2021.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 23.04.2021.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13.,78/15., 12/18. i 118/18.)  i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu donosi Odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 22.04.2021.

Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Javni pozivi i natječaji / 16.04.2021.

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.04.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postojeće postrojenje Objekti prerade plina Molve operatera INA d.d., Zagreb

Poveznica na stranice MINGOR – voditelja postupka: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806