Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.03.2020.

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Javni pozivi i natječaji / 20.02.2020.

Rješenja Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine travnjaka u oranicu na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledavao je zahvate te je donio rješenja: Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 1946 i 1947, k.o. Gola, […]

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.01.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom, GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom na uvid u Elaborat gospodarenja  otpadom  trgovačkog  društva  GKP  KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – kompostana Herešin, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br.  95) i  7/3B (k.č.br.  97), k.o. Herešin.