Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 03.03.2017.

Informacija o pokretanju postupka o prestanku zaštite spomenika prirode – Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbe članka 13. stavka 1. i članka 128. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), objavljuje INFORMACIJU o pokretanju postupka prestanka zaštite spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša […]

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.02.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izravanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom – PIŠKORNICA – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 objavljuje…..

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – Zaštita desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, rkm 215+000, k.o. Hlebine, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o tome da li je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za zahvat u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove informacije

Javni pozivi i natječaji / 17.02.2017.

Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

Poštovani obveznici dostave podataka, ovim putem Vas obavještavamo da baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu trenutno nije otvorena za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu zbog izrade novih obrazaca aplikacije i nadogradnje sustava.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.01.2017.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Đelekovec

Nositelj zahvata, MB Geothermal d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Eksploatacije geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Općina Đelekovec.