Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 15.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.02.2018.

Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica

Javni pozivi i natječaji / 07.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje karting staze, kampa i pratećih poslovnih građevina u Općini Drnje nositelja zahvata KART GRUPA d.o.o., Koprivnica

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.01.2018.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom – kompostana Herešin, k.o. Herešin, Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 73/17), u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje poziv..

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 20.12.2017.

Na Kolegiju gradonačelnika i općinskih načelnika predstavljene teme od interesa za jedinice lokalne samouprave

U prostorijama Županijske uprave u srijedu, 20. prosinca održana je sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je vodio župan Darko Koren, a prisustvovali su joj i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, pročelnici županijskih upravnih tijela te predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar.

Javni pozivi i natječaji / 20.12.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – zahvat izgradnje sekundarnog vodovoda u Šemovcima, nositelj zahvata Općina Virje

Nositelj zahvata, Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje podnio je, temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sekundarnog vodovoda u Šemovcima, Općina Virje. Predmetni postupak se provodi obzirom da je planirani zahvat naveden u točki 9.1.. Priloga II. Uredbe kao zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,…).

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 15.12.2017.

Poziv na 2. konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi dopune i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd).