Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.08.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – izmjene zahvata odlagališta otpada „Piškornica“ ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja na k.č.br. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2 i 3037/3, k.o. Koprivnički Ivanec, nositelja zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata na postojećem odlaglištu otpada Piškornica ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.08.2018.

Informacija o OPUO postupku – o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5

Nositelj zahvata -Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b. Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Općini Gola, na lijevoj inundaciji rijeke Drave kod Otočke, rkm 216,5, Općina Gola.

Javni pozivi i natječaji / 10.08.2018.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvate rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut u Općini Legrad

Planirani zahvati, rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut na k.č.br. 4260, 5235/18, 5235/19, 5235/20 i 5235/21, u k.o. Legrad, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, prihvatljivi su za ekološku mrežu ukoliko se provode u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja ptica te ih je potrebno provoditi u razdoblju od 01.rujna. – 31. siječnja.

Javni pozivi i natječaji / 31.07.2018.

Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja Poučno-edukativne pješačke staze „Z onkraj Drave”

Planirani zahvat „Uspostava i uređenje Poučno-edukativne pješačke staze „Z onkraj Drave” na k.č.br. 4528, 5076, 5171, 5242, 5130, 5239 i 5226, sve u k.o. Podravske Sesvete, nositelja zahvata Općina Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 15. kolovoza. – 15.ožujka.

Javni pozivi i natječaji / 31.07.2018.

Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja Poučno-edukativne pješačke staze „Veliki brijeg” Kozarevac

Planirani zahvat „Uspostava i uređenje Poučno-edukativne pješačke staze „Veliki brijeg” Kozarevac na više k.č.br. u k.o. Kozarevac”, nositelja zahvata Općine Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 01. rujna. – 01.ožujka.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.07.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – ISTRAŽNE BUŠOTINE na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec – Kutnjak“, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačke županije, nositelja zahvata MB GEOTHERMAL d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, sve kako je navedeno u Informaciji o postupku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.07.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – ISTRAŽNE BUŠOTINE na istražnom prostoru geotermalne vode „Ferdinandovac – 1“, Općina Novo Virje i Općina Ferdinandovac, nositelja zahvata MB GEOTHERMAL d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, sve kako je navedeno u Informaciji o postupku.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 20.07.2018.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica na lokaciji skladišta Mosna 15, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva) na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.07.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jandrin grm“, Općina Novigrad Podravski

Nositelj zahvata, Općina Novigrad Podravski, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta otpada „Jandrin grm“ na području Općine Novigrad Podravski u Koprivničko-križevačkoj županiji.