Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.12.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta “Piškornica”, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 podnijelo je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta „Piškornica” u Koprivničkom Ivancu, dopuna 4. plohom odlagališta te je uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 31.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta „Piškornica“, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 16.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

pravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb, Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje P O Z I V..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 12.05.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 objavljuje poziv..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 19.04.2017.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – EKO LOPARIĆ d.o.o. Đelekovec, revizija dozvole za kompostanu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku revizije dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48316 Đelekovec, OIB:73020034506 objavljuje

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.02.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izravanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom – PIŠKORNICA – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 objavljuje…..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.12.2016.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – bioplinsko postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehnovec, k.o. Gregurovec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Orehovec, Sveti Petar Orehovec 135, (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – bioplinsko postrojenje na k.č.br. 158/3, k.o. Gregurovec, u mjestu Orehovec, ulica Sv. Petar Orehovec 135.