Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 17.05.2016.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, Đelekovec za lokaciju kompostane u Imbriovcu

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 17.05.2016.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec za lokaciju odlagališta „Piškornica“, Koprivnički Ivanec

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom