Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.08.2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – povećanje kapaciteta farme na ukupni kapacitet od 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 5. rujna do 5. listopada 2017. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.06.2017.

Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.06.2017.

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje početak Javnog uvida u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.05.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – projekt Drava life – integralno upravljanje rijekom Dravom na području pet županija, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) Drava life projekta koji uključuje niz zahvata uređenja korita, rukavaca i zaoblja rijeke Drave koji se planiraju izvesti na području pet županija, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.04.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – istražna bušotina Severovci-1 (Sev-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja u Općini Virje, INA Industrija nafte d.d., Zagreb

Nositelj zahvata,.INA Industrija nafte, d.d., Zagreb podnijela je, temeljem odredbi članaka 24, 25., 26. i 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat istražne bušotine Severovci (Sev-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja u Općini Virje.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – sustav odvodnje aglomeracije Virje – Novigrad Podravski, Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Virje – Novigrad Podravski.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – Zaštita desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, rkm 215+000, k.o. Hlebine, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o tome da li je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za zahvat u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove informacije

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.01.2017.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Đelekovec

Nositelj zahvata, MB Geothermal d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Eksploatacije geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Općina Đelekovec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 23.12.2016.

Informacija – Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, za operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac, na temelju Odluke istog ministarstva, Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 20. prosinca 2016. do 04. siječnja 2017. godine na web stranicama Ministarstva