Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 10.06.2021.

Rješenje Prethodne ocjene izgradnje šumske ceste Novigradska planina 4-5, Koprivnica, nositelj zahvata Hrvatske šume d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 10.06.2021.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.06.2021.

Obavijest o  JAVNOJ RASPRAVI  o Studiji utjecaja na okoliš izmjena zahvata  građevina za intenzivni uzgoj peradi  SAMITA-KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta  za 60 000 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]

Javni pozivi i natječaji / 31.05.2021.

Rješenje Prethodne ocjene Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 20.05.2021.

Poziv na  konzultacije  –  određivanje konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš  V. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

U tijeku prikupljanja zahtjeva za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana) temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode poziva javnost i zainteresiranu javnost na konzultacije radi usklađivanja […]