Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 03.01.2020.

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Miholjanec, Općina Virje – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/27_12_2019_Informacija_Sustav_odvodnje_Miholjanec.pdf Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]

Javni pozivi i natječaji / 08.11.2019.

Izmjena eksploatacije građevnog šljunka i pijeska na eksploatacijskom polju „Mlađ1“, Općina Drnje – OPUO postupak

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-studeni-prosinac/5624 Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.11.2019.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – HARTMANN d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Dravska ulica 13, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i izmjene i dopune dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva HARTMANN d.o.o., Dravska ulica 13, 48000 Koprivnica.  

Javni pozivi i natječaji / 06.11.2019.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje šumskih cesta Kalnik – Borje i Kalnik – Kamešnica na području Općine Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku […]