Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 28.10.2019.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat siječe stabala u Regionalnom parku Mura-Drava, k.o. Novačka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Josip Subotičanec, Ulica Gustava Krkleca 16, 10000 Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

Javni pozivi i natječaji / 05.09.2019.

OPUO postupak – Izmjena zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Kalinovac u vidu izgradnje utisnog slanovoda i tipsko opremanje bušotinskog radnog prostora bušotine Kal-20

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-srpanj-kolovoz/5508 Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]