Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 20.02.2020.

Rješenja Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine travnjaka u oranicu na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledavao je zahvate te je donio rješenja: Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 1946 i 1947, k.o. Gola, […]

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.01.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom, GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom na uvid u Elaborat gospodarenja  otpadom  trgovačkog  društva  GKP  KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – kompostana Herešin, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br.  95) i  7/3B (k.č.br.  97), k.o. Herešin.

Javni pozivi i natječaji / 03.01.2020.

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Miholjanec, Općina Virje – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/27_12_2019_Informacija_Sustav_odvodnje_Miholjanec.pdf Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]