Zaštita okoliša i zaštita prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.10.2020.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Na temelju članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)  te Odluke  Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-03/-1-2-20-30 od 24. rujna 2020. godine) […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 28.09.2020.

Javna rasprava u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183, Općina Ferdinandovac, nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 28.09.2020.

Javna rasprava u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Otočka na lijevoj obali u rkm 216,5, nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na […]

Javni pozivi i natječaji / 23.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Poučno edukativne pješačke staze „Veliki breg“u Općini Kloštar Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski u postupku […]

Javni pozivi i natječaji / 18.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzija degradiranih šuma u Općinama Đelekovec, Rasinja i Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Marijan Baranašić, Ulica kralja Tomislava 100, 48317 Legrad u postupku ocjene prihvatljivosti […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Šumske poučne staze u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac u postupku ocjene […]

Javni pozivi i natječaji / 04.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“ u Općini Kalinovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku […]