Zaštita okoliša i zaštita prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.01.2021.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]

Javni pozivi i natječaji / 11.12.2020.

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Javni pozivi i natječaji / 01.12.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Reka na području Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Jasna Sabolić, Vinka Vošickog 19, 48000 Koprivnica u postupku ocjene prihvatljivosti za […]

Javni pozivi i natječaji / 13.11.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole gospodarenja otpadom DRAVA KOM d.o.o., Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izdavanja izmjena […]

Javni pozivi i natječaji / 04.11.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat modernizacije poljoprivrednog gospodarstva i sadnje trajnih nasada vinove loze i lješnjaka u Općini Sokolovac

Planirani zahvati izgradnje nadstrešnice i spremišta za alat na k.č.br. 939/2, k.o. Prkos te sadnje trajnog nasada lješnjaka i vinove loze na više k.č.br. u k.o. Prkos i Rasinja sa gradnjom ograde oko cijelog nasada, na području Općine Rasinja, nositelja zahvata OPG KOSTANJEVEC GORAN, Ludbreška 23, Koprivnica, prihvatljivi su za ekološku mrežu.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.11.2020.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Postrojenje za proizvodnju slanog trajnog peciva, praškastih i ekstrudiranih proizvoda na dijelu k.č. 3578/2, k.o. Koprivnica, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-rujan-listopad/5979 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode