Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 19.04.2017.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – EKO LOPARIĆ d.o.o. Đelekovec, revizija dozvole za kompostanu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku revizije dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48316 Đelekovec, OIB:73020034506 objavljuje

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.02.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izravanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom – PIŠKORNICA – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 objavljuje…..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.12.2016.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – bioplinsko postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehnovec, k.o. Gregurovec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Orehovec, Sveti Petar Orehovec 135, (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – bioplinsko postrojenje na k.č.br. 158/3, k.o. Gregurovec, u mjestu Orehovec, ulica Sv. Petar Orehovec 135.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.10.2016.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju Odlagalište „Peski“– Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – odlagalište Peski, Grad Đurđevac, k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 30.08.2016.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Komunalac d.o.o., Koprivnica, Kompostište Herešin

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje POZIV.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 17.05.2016.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, Đelekovec za lokaciju kompostane u Imbriovcu

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom