Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.04.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postojeće postrojenje Objekti prerade plina Molve operatera INA d.d., Zagreb

Poveznica na stranice MINGOR – voditelja postupka: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2021.

Izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – obavijest o provođenju javne rasprave

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sportskog pristaništa […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 19.02.2021.

Izgradnja sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – Informacija o početku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbi članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije“ broj 18/19 i 13/20) i članka 31. stavka 7.  Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 26.01.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operater Vego centar d.o.o., Lapovci

Poveznica za pristup stručnoj podlozi na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 22.01.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje farma koka nesilica SAMITA, SAMITA KOMERC d.o.o., Koprivnica: https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/01/Informacija-_-uskla%C4%91enost-uvjeta-okoli%C5%A1ne-dozv-iz-rje%C5%A1-o-objedinj-uvjet-sa-NRT-_farma-SAMITA.pdf Poveznica za pristup Nacrtu Rješenja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje vodi postupak: https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/okolis/okolisna-dozvola/zahtjevi-za-ishodjenje-okolisne-dozvole-za-postojeca-postrojenja/1466

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.01.2021.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac – uređenje podsliva vodotoka Sit na području Grada Đurđevca

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ […]