Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.08.2021.

Informacija o OPUO postupku Izgradnja poslovne zone s halama u Đurđevcu na k.č.br. 3951, k.o. Đurđevac I, Grad Đurđevac

OPUO postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Uvid u postupak moguć na poveznici https://mingor.gov.hr/opuo-2021-srpanj-kolovoz/8276 Elaborat i Informacija nalaze se u privitku. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Izvor fotografije: Elaborat zaštite okoliša, Izgradnja poslovne zone s halama u Đurđevcuna k.č. br. 3951 k.o. Đurđevac I (Koprivničko-križevačka županija)

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.07.2021.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje vodotoka Komarnica kod naselja Novigrad Podravski, Općina Novigrad Podravski i Općina Virje, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Elaborat i Informacija nalaze se u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.06.2021.

Obavijest o  JAVNOJ RASPRAVI  o Studiji utjecaja na okoliš izmjena zahvata  građevina za intenzivni uzgoj peradi  SAMITA-KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta  za 60 000 kokoši nesilica u proizvodnom ciklusu, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.05.2021.

OBAVIJEST o provođenju PONOVNE javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš  na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za […]