Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 09.07.2020.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZMJENA NAFTNO-RUDARSKIH ZAHVATA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA „GOLA“ – IZRADA RAZRADNE BUŠOTINE GOLA-11 I PRIKLJUČNOG PLINOVODA

Objava Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/06_07_2020_Elaborat_Razradna_busotina_Gola-11.pdf Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 24.06.2020.

JAVNA RASPRAVA o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Svinjogojska farma Veliki Otok, Općina Legrad, operatera ARGUMENTUM VITAE d.o.o. iz Osijeka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 19.05.2020.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZMJENA ZAHVATA EKSPLOATACIJE GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA POSTOJEĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „MLADJE“, OPĆINA DRNJE, IGMA d.o.o., Koprivnica

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-svibanj-lipanj/5853 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode