Građevinska dozvola – građenje građevine gospodarske namjene poljoprivredne djelatnosti – farma za intenzivan uzgoj brojlera

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/79
URBROJ: 2137/1-05/207-17-7
Križevci, 26.01.2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA KOVAČIĆ, vlasnik KRISTINKA KOVAČIĆ, ŠOPRON 42, OIB 20033566857 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Građevinsku dozvolu možete pročitati OVDJE.