OPUO postupak – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., Radnička 80, Đurđevac podnio je, temeljem članka 78., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Svata Ana i Mičetinac na administrativnom području Grada Đurđevca.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, Prostor EKO d.o.o., Bjelovar, svibanj 2018.  godine