Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Đelekovec

Nositelj zahvata, MB Geothermal d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Eksploatacije geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Općina Đelekovec. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni i na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2016.html).

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, DVOKUT-ECRO d.o.o., Zagreb, listopad 2016. godine