Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – Sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. Radnička cesta 80, Đurđevac, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje razdjelnog sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac i UPOV-a Ferdinandovac.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 06. siječnja 2017. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2016.html.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša