OPUO postupak – ISTRAŽNE BUŠOTINE na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec – Kutnjak“, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačke županije, nositelja zahvata MB GEOTHERMAL d.o.o., Zagreb

Nositelj zahvata, MB GEOTHERMAL podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za istražne bušotine na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“  koji zadire u područje triju županija.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80,  sve kako je navedeno u  Informaciji o postupku.

Informaciju i  OPUO Elaborat zaštite okoliša prenosimo u privitku, a isti su objavljeni i na službenim stranicama nadležnog Ministarstva: http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode