Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZGRADNJA NASIPA SELNICA – DUBOVICA na području Koprivničko-križevačke (Općina Legrad) i Varaždinske županije, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nasipa Selnica – Dubovica.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 2. ožujka 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, Hidroing d.o.o., Osijek