Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/06-02/38, URBROJ: 2137-02/1-06-19, od 12.12.2006. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0014
Đurđevac, 06.03.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupano po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21 na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.), izdaje

IZMJENU I/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/06-02/38, URBROJ: 2137-02/1-06-19, od 12.12.2006. godine, izdana po Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjek za gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Đurđevac, izvršna dana 02.01.2007. godine mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Mijenja se naziv zahvata u prostoru u dijelu I navedene lokacijske dozvole tako da glasi:

– „Dozvoljava se zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KLOŠTAR PODRAVSKI, BUDANČEVICA I PRUGOVAC, 2. Skupine,

Cijeli dokument možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.