JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije na području Koprivničko–križevačke županije u 2018. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17) i Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/04-17-8 od 4. prosinca 2017. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013
za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije
na području Koprivničko–križevačke županije u 2018. godini

Korisnici kapitalne pomoći za izgradnju ili rekonstrukciju vodnokomunalne infrastrukture te izrade projektno-tehničke i popratne dokumentacije

I.

A) Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije ili registrirani javni vodni isporučitelj koji je u njihovom vlasništvu na čijem se području izgrađuju ili rekonstruiraju sustavi za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a koje su sa Hrvatskim vodama sa PT/1 i PT/2 nadležnih za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija ili iz drugih izvora financiranja ugovorile bespovratnu kapitalnu pomoć izgradnje, a ovisno o vlastitom financijskom učešću, korisnici su kapitalne pomoći u visini do 50% od ukupnih financijskih obveza jedinice lokalne samouprave prema Ugovoru, ali ne više od 20% sveukupnih troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora.

B) Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije ili registrirani javni vodni isporučitelj koji je u njihovom vlasništvu, a nemaju zaključen Ugovor o sufinanciranju i kapitalne investicije financiraju iz vlastitih izvora sredstava, korisnici su kapitalne pomoći u visini do 50% od visine vrijednosti radova, ali ne više od 500.0000,00 kuna godišnje u 2018. godini, a sve na osnovu troškova gradnje po situacijama ili računima, bez PDV i troškova nadzora.

C) Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije ili registrirani javni vodni isporučitelj koji sufinanciraju projektno-tehničku dokumentaciju i popratnu dokumentaciju za pripremu EU projekta u jedinicama lokalne samouprave do apliciranja prema strukturnom fondu temeljem donesenih i zaključenih Ugovora za Aglomeraciju Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete, Aglomeraciju Koprivnica i Aglomeraciju Križevci.
Sufinancirati će se 30% troškova jedinicama lokalne samouprave izrada projektno-tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije za pripremu projekata jedinicama lokalne samouprave koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda putem Operativnih programa ili drugih izvora financiranja za male kapitalne investicije prema Programu ruralnog razvoja.

U Programu 1008 – Vodno gospodarstvo rezervirano je 2.500.000,00 kuna, na poziciji Kapitalni projekt K – 100013 za provedbu:

A) na temelju Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
B) bez Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
C) za izradu projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 500.000,00 kuna.

Ovdje planirana sredstva prema A, B i C tijekom provedbe kapitalnog projekta mogu se preraspodijeliti prema interesu korisnika.

Zahtjev za kapitalnu pomoć može se podnijeti za radove na vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije koji su realizirani i situirani u 2017. godini, odnosno provode se u 2018. godini.
Prihvatljivi podnositelji su sve jedinice lokalne samouprave bez obzira na skupinu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17.) za svih osam skupina jedinica lokalne samouprave prema vrijednosti indeksa.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

1. Obrazac zahtjeva Z – 100013/18,
2. Ovjereni račun ili situacija,
3. Ugovor o radovima s izvođačem,
4. Akt JLS o nositelju investicije,
5. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama ili sa tijelima nadležnim za dodjelu kapitalne pomoći odnosno nadležnih Ministarstava za europske fondove,
6. Dokaz o plaćanju u koliko su radovi ili usluge plaćeni.
7. Ovjerena cesija u koliko radovi ili usluge nisu plaćeni,

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III.

Zahtjev se podnosi do 21.12.2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje kapitalne pomoći dostavljaju se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC ZK – 100013/18

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Zaključak o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinica lokalne samouprave i registriranih javnih vodnih isporučitelja.

VI.

Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks: 658 – 235.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 325-01/18-01/2
URBROJ: 2137/1-04/04-18-1
Koprivnica, 30. siječnja 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.