Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/04-19-5 od 2. prosinca 2019. godine kapitalnog projekta K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V

za kapitalni projekt K 100068
Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom, KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/04-19-5 od 2. prosinca 2019. godine, za koji je rezervirano 500.000,00 kuna dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za kapitalnu pomoć mogu podnijeti JLS odnosno komunalna društva kojima je JLS Odlukom predstavničkog tijela povjerila investiciju u svojstvu nositelja investicije za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini, a u skladu sa Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17.) i Uredbe o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17.) su svrstane u potpomognuta područja s indeksom razvijenosti manjim od 100%,u skupinama od I – IV.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva kapitalne pomoći mora ulagati u:

  1. Reciklažna dvorišta,
  2. Kompostane,
  3. Nabava opreme u sustavu gospodarenja otpadom,
  4. Sortirnice.

Oprema koja čini prihvatljivi trošak su vage, kontejneri i kante za selektivno sakupljanje komunalnog otpada, mobilni kontejneri, specijalna vozila te ostala oprema i uređaji namijenjeni održivom gospodarenju otpadom.
Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost i troškovi nadzora.

Intenzitet potpore korisniku iznosi 30% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane jedinice lokalne samouprave, što je regulirano Ugovorom ili Odlukom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili drugih izvora financiranja za gradnju reciklažnog dvorišta, kompostane i nabavu opreme u sustavu gospodarenja otpadom.
Nominalno gornji limit u godišnjem ukupnom iznosu kapitalne pomoći gradnje reciklažnog dvorišta, kompostane ili nabave opreme u sustavu gospodarenja otpadom po JLS intenzitet potpore iznosi do 30% bez PDV-a, ali ne više od 80.000,00 kuna godišnje po podnositelju
Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Ugovor ili narudžbenica (ukoliko ugovor ne postoji) o izvođenju radova s izvođačem zaključen između nositelja investicije i dobavljača,
2. Ovjerenu situaciju/račun o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi,
3. Odluku tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju poslova gospodarenja otpadom komunalnom trgovačkom društvu, koje je ujedno i nositelj investicije, time i ovlašteni alternativni podnositelj zahtjeva,
4. Ugovor jedinice lokalne samouprave s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugih izvora sufinanciranja o učešću u sufinanciranju gradnje novih reciklažnih dvorišta, kompostana i nabave opreme (Ugovor sa MRRFEU), osim kada jedinica lokalne samouprave i ovlašteno trgovačko društvo samostalno nabavljaju opremu ili objekt za sustav gospodarenja opremom.
5. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen uz cesiju.

IV.

Zahtjev se podnosi do 30.11.2020. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za kapitalnu pomoć dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC – 100068/20

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostaviti na adrese jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava elektroničkom poštom.
Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon: 658 – 234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 351-01/20-01/4
URBOJ: 2137/1-04/05-20-01
Koprivnica, 27. siječnja 2020.

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ.