Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2018. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100076 EU članstva i projekti SAA (KLASA: 400-06/17-01/46, URBROJ: 2137/1-01/04-17-4, od 04. prosinca 2017. godine) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” 12/15.) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

Javni poziv
za sufinanciranje projekata udruga u 2018. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

I.

Pozivaju se zainteresirane udruge civilnoga društva s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: udruge) da u skladu s Aktivnosti A 100076 EU članstva i projekti SAA, točka IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA: 400-06/17-01/46, URBROJ:2137/1-01/04-17-4, od 04. prosinca 2017. godine, dostave svoje zahtjeve.

II.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirat će međunarodne projekte udruga koje kandidiraju projekte na natječaj za dodjelom sredstava Saveza Alpe Jadran, te im bude odobreno sufinanciranje od strane Upravnog vijeća Saveza.

Prijavitelji mogu zatražiti sufinanciranje za projekte koji su od strane Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran odobreni za financiranje tijekom 2017. i 2018. godine, te se projektne aktivnosti provode većim dijelom tijekom 2018. godine.

III.

Prijavitelj treba biti udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • projekt za čije se sufinanciranje prijavljuje provodi se na području Koprivničko-križevačke županije;
 • ispunila je ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela;
 • Statut je usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014. i 70/2017.) ili je podnesen zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu, a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu;

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

IV.

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju naznačenim u Uputama koje su sastavni dio ovog Javnog poziva te u skladu s projektnom aplikacijom projekta prihvaćenog za financiranje od strane Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran.

Ukupno očekivana vrijednost Javnog poziva u 2018. godini iznosi 109.000,00 kuna.

U 2018. godini donacija će iznositi maksimalno do 50% ukupnih (realno dokazivih) troškova projekta, maksimalno do 20.000,00 kuna, te ne može biti viša od iznosa sufinanciranja Saveza Alpe Jadran.

V.

Prijava za sufinanciranje podnosi se Koprivničko-križevačkoj županiji, Službi ureda župana, na propisanom obrascu koji se objavljuje uz javni poziv.

Prijavi se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • Preslika odluke Upravnog vijeća Saveza Alpe Jadran o prihvaćanju financiranja projekta, koji sadrži podatak o iznosu odobrenih sredstava
 • Preslika predanog aplikacijskog obrasca za financiranje iz zajedničkog proračuna Saveza Alpe Jadran koji sadrži:
  • opis projekta,
  • proračun projekta,
  • podatak o udjelu sufinanciranja nositelja i partnera u projektu
 • Preslika potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je potpora ostvarena);
 • Izjava Prijavitelja, kojom se izjavljuje da je Prijavitelj:
  • upisan u Registar udruga;
  • upisan u Registar neprofitnih organizacija, te da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
  • ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
  • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
  • protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.);
  • Statut udruge usklađen je sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014. i 70/2017.) ili je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom uredu;
  • financiranje predloženih aktivnosti projekta nije ostvareno iz drugog izvora (ne postoji dvostruko financiranje istih aktivnosti).

VI.

Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u). Prijava za sufinanciranje mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerena službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobnom dostavom (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Služba ureda župana
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom

„Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2018. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran“

VII.

Prijave na Javni poziv razmatraju Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta i Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata, koje imenuje župan.

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta provjerava da li prijava sadrži sve propisane priloge u skladu s točkom 2.2.1. Uputa za prijavitelje.

Prijave koje zadovoljavaju formalne uvjete prosljeđuju se na razmatranje Povjerenstvu za ocjenjivanje projekata, dok se nepotpune prijave odbacuju.

Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata procjenjuje kvalitetu pristiglih projekata.

Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje ne smiju biti u sukobu interesa o čemu moraju potpisati posebnu izjavu.

Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata dostavlja rezultate procjene kvalitete pristiglih projekata županu Koprivničko-križevačke županije, koji u najkraćem mogućem roku donosi Odluku o sufinanciranju, a najkasnije u roku od 90 dana nakon zaprimanja prijave (prema datumu urudžbiranja prijave).

VIII.

Svi prijavitelji, čije su prijave ušle u postupak procjene, biti će obaviješteni o donesenoj Odluci o sufinanciranju.

Na temelju Odluke o sufinanciranju između Koprivničko-križevačke županije s jedne i prijavitelja s druge strane zaključuje se Ugovor o donaciji, na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu na račun prijavitelja.

IX.

Po završetku projekta korisnik sredstava je dužan Koprivničko-križevačkoj županiji podnijeti izvješće o provedbi projekta, zajedno s kopijama računa za troškove u aktivnostima projekta koje su sufinancirane putem ovog javnog poziva.

X.

Krajnji rok za dostavu prijave je 14. prosinac 2018. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za slanje prijave, a u slučaju osobne dostave najkasnije do 15 sati navedenog datuma.

XI.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr kontinuirano tijekom trajanja javnog poziva.
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

XII.

Ovaj javni poziv zajedno s drugom natječajnom dokumentacijom (Upute za prijavitelje, obrazac prijave za sufinanciranje, obrazac izjave prijavitelja, obrazac ugovora o sufinanciranju, obrazac za procjenu kvalitete prijave), objavljuje se na web stranicama Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr .

U Koprivnici, 06. ožujka 2018.

KLASA: 910-01/18-02/3
URBROJ: 2137/1-01/04-18-1

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ.,v.r.