Javni poziv za Tekući projekt: T 100053 Potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100053
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POSTIZANJE STANDARDA EKONOMSKE VELIČINE – POLJOPRIVREDA

I.

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija ekonomska veličina po „Farm accountancy dana network“ (u daljnjem tekstu FADN) kalkulatoru ne prelazi 2.000 Eura.

Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja stoke, kupnja pčelinjih zajednica, kupnja zaštićenog prostora za proizvodnju povrća, voća, gljiva i cvijeća sa pripadajućom opremom i podizanje višegodišnjih nasada (sadnice). Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Subvencionirati će se 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna (sa PDV-om,) od prihvatljivih troškova uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine u poljoprivrednoj proizvodnji (EU 1408/13). Za korisnike u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak.
 4. Subvencionirano gospodarstvo realizacijom subvencije mora dostići ekonomsku veličinu od minimalno 2.000,00 Eura u skladu sa FADN kalkulatorom.
 5. Zahtjev za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva podnosi se jednom godišnje.
 6. Korisnik potpore dužan je poljoprivredno zemljište, višegodišnje nasade i zaštićene prostore zadržati u vlasništvu 5 godina, muzne krave (bređe junice) 4 godine, ovce, koze i pčelinje zajednice 3 godine, krmače 2 godine, nesilice 1 godina (osim u slučaju uginuća, nužnog klanja životinja ili eutanaziranja životinja zbog bolesti). Ostala tovna stoka do tehnološkog optimuma držanja u tovu u skladu sa pravilima struke.
 7. Koprivničko – križevačka županija zadržava pravo kontrole investicije prije isplate potpore i 5 godina nakon isplate potpore o čemu će biti sastavljen zapisnik. Prilikom kontrole korisnik potpore dužan je na zahtjev službenika predočiti svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi vlasništvo i veličina OPG-a.
 8. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopije ugovora o kupnji i/ili kopija računa opravdanih troškova;
 2. Dokaz o plaćanju po računima/ugovorima;
 3. Dokaz o plaćanju poreza na promet nekretnina u slučaju kupnje poljoprivrednog zemljišta;
 4. Gruntovni izvadak ili posjedovni list (u slučaju vanknjižnog vlasništva) na ime korisnika potpore za kupljene čestice.
 5. Kopija žiro računa /IBAN;
 6. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 7. Potvrda Savjetodavne službe sa tablicom FADN kalkulacije, o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva prije investicije i nakon izvršene investicije (potrebno izvršiti upis novonabavljene imovine u ARKOD ili HPA)
 8. Izjava o potpori male vrijednosti.
 9. Zbog utvrđivanja potpunih činjenica Koprivničko – križevačka županija može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 21. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za potporu male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100053»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za potporu postizanja standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/18-01/ 8
URBROJ:2137/1-04/13-18-1
Koprivnica, 23.02. 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.