Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Karansko brdo, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/40
URBROJ: 2137/1-05/202-18-05
Križevci, 17.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Karansko brdo, 2. skupine,
    na katastarskim česticama 14638, 12965, 12972, 12993, 14639/1, 12998, 13182, 13181, 13143, 14637, 13138, 13137, 13136, 13126, 13120, 13117, 13112, k.o. Križevci i kčbr. 412, 420, 432, 437 k.o. Špiranec, Karansko brdo, Križevci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2018 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.