Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – SABIRNA CESTA OD ULICE ĐURE BASARIČEKA DO ULICE TINA UJEVIĆA (PC-4) S PRATEĆOM INFRASTRUTUROM – vodovod, mješovita odvovdnja i javna rasvjeta, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000001
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0010
Đurđevac, 16.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC, HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – SABIRNA CESTA OD ULICE ĐURE BASARIČEKA DO ULICE TINA UJEVIĆA (PC-4) S PRATEĆOM INFRASTRUTUROM – vodovod, mješovita odvovdnja i javna rasvjeta, 2. skupine,
    na katastarskim česticama 3400/2, 1906/1, 1907, 2677/2, 1833/43 (grunt.br. 7313, 7475/110, 7448/1, 3837/1, 3969/43) k.o. Đurđevac I, Đurđevac, spoj ulica Tina Ujevića i Đ. Basaričeka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.