Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/77
URBROJ: 2137/1-05/208-17-5
Križevci, 25.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija, 2. skupine,
na građevnim česticama kat. čest. broj 420, 436, 438, 443, 446, 447, 9/2 i 9/1 k.o. Sveti Ivan Žabno Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša i Voćarska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Ured Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba 4.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Zdenko Stančić, bac.aedif.