Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine transformatorska stanica sa priključnim vodovima infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

UP/I-361-03/17-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/107-17-0007
Đurđevac, 22.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. “Elektra” Koprivnica , HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine transformatorska stanica sa priključnim vodovima infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja priključnog kabelskog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV “SUha Katalena 4 – Borik”, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnja podzemne niskonaponske mreže,

na 1925, 1928, 556/5, 1913, 143/1, 278/1, 1914/12 k.o. Suha Katalena Suha Katalena, predio Borik.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.01.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.