Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela cjevovoda odvodnje otpadnih voda – kanalizacija Kolektora Vrtlin, dio „Križevci-centar“, cjelina 2 A

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/04
URBROJ: 2137/1-04/206-16-04
Križevci, 06. 05. 2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALNO PODUZEĆE , d.o.o. Križevci,
48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
rekonstrukciju dijela cjevovoda odvodnje otpadnih voda – kanalizacija Kolektora Vrtlin, dio „Križevci-centar“, cjelina 2 A,

izgrađen na katastarskim česticama k.č.br. 1561, 2345, 2342, 1301, 2384/1, 1302/3, 1304/1, 2008/4, 2008/1, 2008/3, 2007/1, 2006, 2353/1, 2353/2, 2346/1, 2346/3, 1475, 2346/2, 2012/4 , k.o. Križevci , u Križevcima, jugoistočni dio grada, ulice : Trg Sv. Florijana , Ul. Petra Zrinskog, Gundulićeva ul., uz potok Vrtlin i Tomislavova ulica .

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. 05. 2016. god. od 8,0 – 10,0 sati , na lokacijiUl. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, Križevci, prvi kat, soba br. 2 .

III. Pozivu se mogu odazvati stranke osobno ili putem svoga opunomoćenika. Stranke u postupku su vlasnici ili nosioci drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se radi rekonstrukcija kanalizacije i na neposredno susjednim nekretninama .

IV. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke .

STRUČNA SURADNICA
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif., v.r.