Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22 Ferdinandovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000044
URBROJ: 2137/1-05/101-19-0007
Đurđevac, 06.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA FERDINANDOVAC, HR-48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22 Ferdinandovac (dio ulice Laz do spoja na LC 26114)

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 2827 (gr.br. 2210) k.o. Ferdinandovac (Ferdinandovac, dio ulice Laz).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.