Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije Grada Đurđevca, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000031
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0010
Đurđevac, 13.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije Grada Đurđevca, 2. skupine,

  • na k.č.br. 2362 (gr.br. 7345/4), 3387/2 (gr.br. 7340/2) , 1110/1 (gr.br. 4202/1) , 1109 (gr.br. dio 4196/1/b), 1108 (gr.br. dio 4196/2), 1285/2 (gr.br. 4195/5), 1391 (gr.br. 4019/1), 3379 (gr.br. 7204/2 i 7213), 1505/2 (gr.br. 4097/2), 1505/1 (gr.br. 7475/395/2), 3375 (gr.br. 7447/5), 2677/2 (gr.br. 3839, 3840, 7475/122 i 3837/1), 2677/13 (gr.br. 3837/7), 1907 (gr.br. 7448/1), 526/3 (gr.br. 4555/4), 3372/1 (gr.br. 7431/3), 3384/1 (gr.br. dio 7326), 1042 (gr.br. 4411/47 i 4412/1/b), 1040/1 (gr.br. 4414/13 i 4414/17), 3391 (gr.br. dio 7343/1), 999/1 (gr.br. dio 4540/2), 999/2 (gr.br. 4540/4), 3082 (gr.br. 3377), 1285/4 (gr.br. 4195/7) i 3376/2 (gr.br. 7484/5), k.o. Đurđevac I, te
    7298/1, 3073/5, 7340/1, 4686/1, 4687/2, 4687/26, 4687/24, 3073/44, 3073/45, 3073/31, k.o. Đurđevac II k.o. Đurđevac I Đurđevac.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.