Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru izgradnja pješačke staze u naselju Peteranec te uređenje kolnih prilaza infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza i uređenje kolnih prilaza, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0008
Koprivnica, 13.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Peteranec , HR-48321 Peteranec, Matije Gupca 13
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru izgradnja pješačke staze u naselju Peteranec te uređenje kolnih prilaza infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza i uređenje kolnih prilaza, 2. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 4433/1 k.o. Peteranec , Peteranec, Ulica M. Gupca.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.02.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.