Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacijske mreže na području naselja Ferdinandovac – Etapa 2, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000005
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0008
Đurđevac, 07.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacijske mreže na području naselja Ferdinandovac – Etapa 2, 2. skupine,

na katastarskim česticama 1071 (gr.br. dio 2161), 963 (gr.br. dio 2161), 263 (gr.br. dio 2161) , 264 (gr.br. dio 2161), 265 (gr.br. dio 2161), 338 (gr.br. 2180), 380 (gr.br. dio 2179), 627 (gr.br. 2175, 2176), 436/1 (gr.br. 373/1), 533 (gr.br. 2197), 184 (gr.br. dio 2184 i 2189), 185/3 (gr.br. 644/3), 87/1 (gr.br. 2196), k.o. Ferdinandovac, u naselju Ferdinandovac.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.02.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.