Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski sa tlačnim cjevovodom fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje i retencijskim bazenom sa crpnom stanicom “Novigrad Podravski”

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0008
Koprivnica, 06.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski sa tlačnim cjevovodom fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje s retencijskim bazenom i crpnom stanicom “Novigrad Podravski”, 2. skupine,

na katastarskim česticama 2082/11, 2082/8, 2083/9, 2082/7, 4614/3, 2054, 2053/4, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 4668/3, 1953/1, 4609/1, 4609/6, 4678/90, 4668/1, 4678/129 k.o. Novigrad Podravski, Novigrad Podravski, dio naselja Novigrad Podravski, 9284/42, 9284/29, 10467/4, 9302/8, 9302/7, 10496, 10427/7, 9307/256, 9184/2, 9184/22, 9187/5, 9329/2, 9379/2, 9365/3, k.o. Virje, Virje, područje naselja Virje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.02.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Općina Novigrad Podravski, Trg dr. F. Tuđmana 4, Novigrad Podravski.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.