Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnja TS-RTS 10(20)/0,4 kV “Repaš 5 – rasklopište” s priključnim kabelskim 10(20) kV vodovima i podzemnim niskonaponskim izlazima, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0007
Đurđevac, 13.09.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 32

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnja TS-RTS 10(20)/0,4 kV “Repaš 5 – rasklopište” s priključnim kabelskim 10(20) kV vodovima i podzemnim niskonaponskim izlazima, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 9541/1, 9420, 9446, 9447/1, 9447/2 i 9493 k.o. Molve (Repaš, Repaš, k.br. 169 i dr.).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji u Koprivničko-križevačkoj županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh.