Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-350-05/19-01/01
URBROJ: 2137/1-05/202-19-05
Križevci, 13.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno

na katastarskim česticama kčbr. 1044, 927, 797, i druge, k.o. Hrsovo (Markovac Križevački), kčbr. 1797, 2017, 2440, i druge, k.o. Cirkvena (Novi Glog), kčbr. 1653/2, 1787/1, 858, i dr., k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.12.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 12, dvorišna zgrada, I kat, soba 40.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.