Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – denivelacija državne ceste D22 i željezničke pruge M 20-D.G.-Botovo-Dugo Selo u Križevcima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-350-05/17-01/04
URBROJ: 2137/1-05/202-17-07
Križevci, 10.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – denivelacija državne ceste D22 i željezničke pruge M 20-D.G.-Botovo-Dugo Selo u Križevcima (nadvožnjak i ceste), 1. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 2346/2 i dr. k.o. Križevci Križevci, Ulica kralja Tomislava, Gundulićeva ulica, Bjelovarska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2017. godine, u 12:00- 14:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.