Javni poziv za uvid u spis predmeta – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Jeduševac sa pripadajuće dvije crpne stanice

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/05-17-0005
Koprivnica, 09.02.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Jeduševac sa pripadajuće dvije crpne stanice, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1582/1, k.č.br. 788/3, k.č.br. 1591/2, k.č.br. 1582/2 k.o. Delovi  i  k.č.br. 2139, k.č.br. 2129 k.o. Koprivnički Bregi k.o. Koprivnički Bregi (Jeduševac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2017 od 08:00 – 14:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, I. kat, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tanja Kolar, mag.ing.građ., v.r.