Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000022
URBROJ: 2137/1-05/107-17-0010
Đurđevac, 06.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica,

na k.č.br. 705, 704, 706, 707/2, 707/1, 1631, 709/2, 709/1, 713/2, 713/1, 714/2, 754/1, 1640, 339, 1671/1, 1637, 334/1, 334/2, 1641, 327, 1634/1, 1657, 219, 220, 1634/2, k.o. Hampovica, k.č.br.: 1818, 292/1, 292/3, 292/2, 292/11, 1822/1, 1900/24, 1567, 126, 1645, 1644/3, 1644/2, 1644/1, 1643, 1880/1, 1662/1, 1662/3, 1663/1, 1663/2, 1664/3, 1664/2, 1664/1, 1829/1, 1864/1, 1568, 1872/15, 1858, 1593/14, k.o. Šemovci, k.č.br.: 10324/1, 10473, 6770, 10324/4, 5070, 10469/3, k.o. Virje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.12.2017. od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.