Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru: rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0014
Đurđevac, 04.01.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupano po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 115. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – PROŠIRENJE UREĐAJA ZA PROČIŠČAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA VIRJE NA 7.900 ES, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 9284/55 k.o. Virje, Virje,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole

Cijelu lokacijsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.