Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Podravske Sesvete na 5.900 ES, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0018
Đurđevac, 15.01.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupano po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 115. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Podravske Sesvete na 5.900 ES, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 943, 3672, 3673, 974, 975, 976, 977, 979, 983, 981, 987, 986, 973, 982, 992, 1002 k.o. Podravske Sesvete Podravske Sesvete,,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole..

Cijelu lokacijsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.