Natječaji za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu i Službu ureda župana

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i pročelnica Službe ureda župana, raspisuju

NATJEČAJE
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UVJETI:

 • magistar/str.spec. ekonomije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu

2. SLUŽBA UREDA ŽUPANA

REFERENT ZA POSLOVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UVJETI:

 • srednja stručna sprema elektrotehničke struke, zaštite na radu, zaštite osoba i imovine,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.),
 • presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
  uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Uvjete utvrđene za radna mjesta na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu), područja sa pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Kandidat na Natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

Prijave se podnose:
od 1) pročelniku Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
od 2) pročelnici Službe ureda župana
u roku osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 112-02/17-01/14
URBROJ: 2137/1-02/10-17-1
Koprivnica, 13. listopada 2017.

PROČELNIK
Marko Jembrek, dipl.oec.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Služba ureda župana

KLASA: 112-02/17-01/15
URBROJ: 2137/1-02/10-17-1
Koprivnica, 13. listopada 2017.

PROČELNICA
Melita Ivančić, mag.pol.