Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 3650-02/16-01/9
URBROJ: 2137/1-05/01-16-8

Na temelju članka 88. Stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 21. sjednici održanoj 7. srpnja 2016. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 9/16.), započela izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/01., 8/07, 13/12. i 5/14.).

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.