Obavijest o primjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 128/15, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2016. godine (u nastavku: Tehnički propis), između ostalog, određuje tehničke zahtjeve za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu za nove zgrade, odnosno, tehničke zahtjeve za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada.

Odredbe za projektiranje zgrada, prema odredbama Tehničkog propisa, primjenjuju se ovisno o datumu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno sukladno članku 9. stavak 5. kojim se propisuje da glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije (članak 9 stavak 2. Tehničkog propisa) ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

Isto se odnosi i na rekonstrukcije postojećih zgrada sukladno člancima 45. i 46. Tehničkog propisa.

Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode