Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 9. veljače 2018. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 2. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 8,00 sati
u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I,
Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-03/18-01/1
URBROJ: 2137/1-02/05-18-4
Koprivnica, 27. veljače 2018.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Vesna Pribeg Peričić, dipl. iur., v.r.