OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije raspisuje

  OGLAS
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  Koprivničko- križevačke županije

 1. viši stručni suradnik/ica  za prostorno uređenje i gradnju – 4 izvršitelj/ica, na  određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci

u Koprivnici – tri izvršitelja i Ispostavi u Križevcima – jedan izvršitelj

UVJETI:

 • magistar inženjer građevinarstva, magistar inženjer arhitekture i urbanizma,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Mjesto rada u Koprivnici za tri izvršitelja, a za jednog izvršitelja mjesto rada je u Ispostavi u Križevcima.

Uvjet magistra, utvrđen za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za  prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 112-02/13-01/1
URBROJ: 2137/1-02/03-13-1
Koprivnica,  04. rujna 2013.

PROČELNIK: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.