Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za područje Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sre dnjoj ško li (,,Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86 /12,126 /12, 94/13, 152 /14, 07/17, 68/18 i 98/ 19) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđi vanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (,,Narodne novine” broj 67/14), po službenoj dužnosti donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za područje Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine